Privacyverklaring + algemene voorwaarden

Privacyverklaring

In deze verklaring beschrijf ik, Femke Pepers, welke gegevens ik van mijn klanten verzamel, hoe ik daaraan kom, waarom ik deze gegevens verzamel, wat ik ermee doe en hoe lang ik ze bewaar.
Welke gegevens verzamel ik van klanten?
Van mijn klanten, verzamel ik de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Rapportage van klanten

Hoe kom ik aan deze informatie?
Ik verzamel de gegevens doordat mensen die mij persoonlijk geven of doordat ze hun naam, emailadres en/of telefoonnummer achtergelaten hebben op één of meerdere pagina’s van de website www.fitmetfemke.nl
Als iemand anders jouw gegevens aan Fit met Femke heeft verstrekt om wat voor reden dan ook, zal Fit met Femke binnen de wettelijke 30 dagen vermelden dat de gegevens bij Fit met Femke bekend zijn, hoe die in het bezit zijn gekomen en met welk doel.

Waarom verzamel ik deze gegevens?
Ik heb deze gegevens nodig om contact te kunnen onderhouden met mijn klanten. Naam en adres gebruik ik voor mijn rapportage en de factuur die ik verstuur aan klanten.

Het telefoonnummer gebruik ik om afspraken te maken en eventueel te wijzigen en om whatsapp berichten te versturen en de ontvangen in het kader van de begeleiding. Met als doel optimaal mijn klanten te begeleiden. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

Het emailadres gebruik ik ook om afspraken te maken en eventueel te wijzigen, informatie te sturen of vragen te beantwoorden. Ook dit in het kader van de begeleiding en in overleg met de klant.
Tevens kan het emailadres gebruikt worden om de nieuwsbrief van Fit met Femke naartoe te sturen of andere mails met relevante informatie. Daarin staan bruikbare tips, acties of overige informatie over Fit met Femke. Op ieder gewenst moment kan iedereen die daarvoor aangemeld is zich uitschrijven zonder opgaaf van reden.
Ook kan een emailadres gebruikt worden om opdrachten en informatie over een challenge te verstrekken.

Rapportage van klanten gebruik ik om een samenvatting te hebben van de gesprekken of andere contactmomenten die ik met ze heb in het kader van de begeleiding. Daarin staan alleen zaken die relevant zijn voor de begeleiding.

Ik gebruik technologieën, zoals een pixel op mijn site om inhoud aan te passen, om socialemediafuncties, zoals advertenties op Facebook, te bieden en om het verkeer op mijn website te analyseren. Ook deel ik informatie over het gebruik van mijn website met Facebook. Dat gebeurt middels die pixel. Je gegevens vallen vervolgens weer onder de privacyverklaring van Facebook. Wil je daar meer over weten, kijk dan op Facebook voor verder informatie.

Wat doe ik met de gegevens en hoe lang bewaar ik ze?
Ik bewaar deze gegevens op mijn computer en externe harde schijf die beveiligd zijn met een wachtwoord. De naam en de adresgegevens van klanten zet ik op facturen indien van toepassing.
Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
In het geval van het verstrekken van het emailadres via de website kunnen mensen zich altijd uitschrijven.

Wat als de datagegevens gelekt worden?
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij Fit met Femke kan dat bijvoorbeeld gebeuren als mijn met wachtwoord beveiligde  telefoon of laptop verloren of gestolen is. Ook wordt een verkeerd verzonden email of whatsapp als een datalek beschouwd. Bij elke vorm van een datalek zal ik navraag doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of er sprake is van een ernstig lek en of ik een melding moet maken. Als dat nodig geacht wordt, zal ik dat uiteraard doen en zo nodig de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen.

Inzage in de gegevens
Iedereen heeft altijd recht op inzage in zijn of haar gegevens zoals die bij Fit met Femke opgeslagen zijn. Dat geldt voor alle gegevens, ook de rapportage. Om die in te kunnen zien, kan dit kenbaar gemaakt worden bij Fit met Femke door een email te sturen naar info@fitmetfemke.nl of dit persoonlijk te vragen. Dit zal nooit geweigerd worden en dit verzoek zal binnen 24 uur ingewilligd worden.

Alle gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van Fit met Femke en in geen enkel geval verstrekt aan derden zonder dat de persoon in kwestie daar uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan overigens altijd weer ingetrokken worden.

Mocht het idee ontstaan dat Fit met Femke niet volgens de wet met de gegevens is omgegaan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over FMF, wordt Fit met Femke in de persoon van eigenaresse Femke Brands bedoeld.
Onder klant wordt verstaan de persoon die betaalt voor begeleiding van FMF.

Artikel 1 Begeleiding
Onder ‘begeleiding’ wordt verstaan al het contact wat FMF met de klant heeft wat gericht is op het behalen van de doelen die door FMF en de klant in overleg zijn samengesteld. Daaronder vallen persoonlijke gesprekken, gesprekken via skype/zoom of anderszins online gesprekken en telefonisch contact, contact via WhatsApp en via email en online trainingen.

Artikel 1.1
FMF verplicht zich daartoe binnen 24 uur te reageren op contact via WhatsApp en mail waarbij de klant het initiatief neemt.
Uitzondering daarop is ziekte of ziekenhuisopname van FMF of familieleden/vrienden van FMF.

Artikel 1.2
Gemaakte afspraken met persoonlijk contact (gesprekken face to face of via Skype/Zoom) dienen door zowel FMF als de klant minimaal 24 uur van te voren worden afgemeld. Gebeurt dit niet door de klant, dan is er geen recht op een vervolgafspraak binnen het vooraf gestelde traject. Houdt FMF zich hier niet aan, dan heeft de klant recht op een vervolgafspraak binnen het vooraf gestelde traject.

Artikel 2 Betaling
De factuur of betaling dient voorafgaand aan de begeleiding in z’n geheel voldaan te worden. De begeleiding wordt pas gestart na betaling.
Eerder beëindigen van het traject door de klant geeft geen recht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Eerder beëindigen van het traject door FMF geeft de klant recht op restitutie van de nog niet ontvangen begeleiding over de resterende periode van het vooraf gestelde traject. Uitzondering hierop is blijvende arbeidsongeschiktheid, vastgesteld door een daartoe bevoegde arts, van FMF.

Artikel 3 Resultaten begeleiding
FMF kan niet verantwoordelijk worden gehouden/aansprakelijk gesteld worden voor het wel of niet behalen van de vooraf of tussentijds door de klant en FMF in overleg vastgestelde doelen.

Fit met Femke
Gerrit van der Veenstraat 92
5348 RE Oss
06-11184114
KvK 56863357
BTW NL001757506B18

info@fitmetfemke.nl
www.fitmetfemke.nl